Alle Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) in Nederland dienen vanaf 1 januari 2014 bepaalde gegevens openbaar te maken via een internetpagina.

De Stichting Frank en Maria Martin ter beheer en instandhouding van het Frank Martin Huis, gevestigd te Naarden, geeft hieronder een opsomming van deze gegevens, zoals aangegeven door de Inspecteur der Belastingen. Peildatum van de gegevens is 15 februari 2021:

Naam
Stichting Frank en Maria Martin tot beheer en instandhouding van het Frank Martin Huis; verkorte naam: Stichting Frank Martin Huis.

Fiscaal nummer
81.00.06.467

Contactgegevens
Postadres: Bollelaan 11, 1411 JV Naarden
Telefoon 035 69 42 004 (Frank Martin Huis); 06 250 33 800 (P.F. Jongbloed)
Email questions@frankmartin.org

Bestuurssamenstelling
A.T. Martin Blinkhof, lid
M.M.L. de Meester, secretaris
H.A. Boomsma, penningmeester
P.F. Jongbloed, voorzitter

ANBI-registratie
Sinds 1 januari 2008

Beleidsplan 2018-2021
Doelstelling en actueel beleid
De stichting heeft tot doel het beheren en in stand houden van het Frank Martin Huis te Naarden. Dit is het huis waarin de componist Frank Martin (1890-1974) heeft gewoond van 1956 tot zijn overlijden. Het Frank Martin Huis is een museale instelling in de vorm van een studie- en documentatiecentrum ten aanzien van het werk, het leven en het gedachtengoed van Frank Martin. Als zodanig is het toegankelijk voor bezoekers.

Bezoekers van het Frank Martin Huis zijn doorgaans musici, musicologen, concertorganisatoren, historici of mensen die anderszins geïnteresseerd zijn in het werk van Frank Martin. In een aantal vertrekken op de begane grond van het huis, die niet wezenlijk zijn veranderd sinds 1974, kunnen zij zien hoe de componist heeft gewoond. Ook kunnen zij er inzage krijgen in of anderszins kennisnemen van de in het huis beheerde collectie documentatiemateriaal: partituren, correspondentie, boeken, wetenschappelijke artikelen waaronder proefschriften, foto’s, geluidsopnamen, films, etcetera.

Het huis faciliteert ook activiteiten van de Société Frank Martin (Zwitserland) en de Frank Martin Stichting (Nederland), waaronder inbegrepen de website van beide genoemde stichtingen (www.frankmartin.org).

Werkzaamheden
De stichting heeft geen personen in dienst. Alle werkzaamheden worden verricht door de bestuursleden van de stichting, bijgestaan door een aantal vrijwilligers.

Fondsenwerving, beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft een bescheiden vermogen waaruit de activiteiten worden gefinancierd. De stichting is niet actief op het gebied van fondsenwerving.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling volgens de statuten
(Oprichtingsakte, artikel 2.1) “De stichting heeft ten doel: het beheren en in stand houden van het museum het Frank Martin Huis aan de Bollelaan 11 te Naarden met zijn collectie en het studie- en documentatiecentrum op het gebied van het werk, het gedachtengoed en het leven van de componist Frank Martin (achtienhonderd negentig – negentienhonderd vier en zeventig 1890- 1974), die van negentienhonderd zes en vijftig (1956) tot zijn overlijden in het huis heeft gewoond en gewerkt”.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in het jaar 2019

  • Het bestuur is in 2019 éénmaal in vergadering bijeen geweest.
  • De Open Dag van de Frank Martin Stichting is gehouden in het Frank Martin Huis.
  • In het huis is een aantal belangstellenden van het werk van Frank Martin ontvangen en door het huis rondgeleid.
  • Het vermogen van de stichting is belegd met een neutraal risico.
  • De onderhoudskosten van het huis bedragen jaarlijks gemiddeld € 25.000.
  • In 2019 zijn de inkomsten voor 100% besteed binnen de doelstellingen van de stichting.

Deze informatie is samengesteld door het bestuur van de Stichting Frank Martin Huis op 15 februari 2021. Zodra het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 door het bestuur zijn goedgekeurd (naar verwachting medio maart 2021) wordt de informatie in deze openbare verantwoording wegens de ANBI registratie geactualiseerd.

Voor de financiële verantwoording over 2018 en 2019, klikt u hier.